ÚVOD


Kak sú predikatéři do Prahy přišli

Léta ot narozenie syna božieho po tisíci po dvú stú po dvúdcátú sedmého predikatéři do Prahy přijedu a k svatému Klimentu do Pořiečan vnidu.

Tehdy u svatého Klimenta u mosta přízednicě bieše, ta sobě pravé jmě Trubka jmieše.

Ta sě jě mluviti, že svatý Kliment velí jim u mosta sobě slúžiti.

Pro to predikatéři s Pořiečie vynidechu a k svatému Klimentu k mostu jidechu.

(z Kroniky tak řečeného Dalimila)

PROGRAM


Z organizačních důvodů je nutné se na konferenci přihlásit. Účast je bezplatná.

ČTVRTEK 29. ZÁŘÍ 2016

9–12 HOD.

14–17 HOD.

I. Počátky bratří kazatelů v Evropě a českých zemích
 • Viliam Štefan DÓCI OP (Řím, Historický institut dominikánského řádu)
  Dominikánská odpověď na potřeby člověka a církve
 • Josef ŽEMLIČKA (Historický ústav AV ČR)
  Dominikáni a počátky měst v českých zemích
 • Dušan FOLTÝN (Centrum medievistických studií)
  Etapizace vzniku sítě dominikánských konventů v českých zemích
II. Dominikáni v městské společnosti a na vysokých učeních
 • Eva DOLEŽALOVÁ (Historický ústav AV ČR)
  Dominikáni v českých městech vrcholného středověku
 • Gabriel HUNČAGA OP (Slovensko, Žilina)
  Dominikáni a počátky měst v českých zemích
 • Efrem JINDRÁČEK OP (Řím, Papežská univerzita sv. Tomáše Ak.; Filosofický ústav AV ČR)
  První dominikáni na pražské univerzitě 1347-1419
III. Srovnání stavebního vývoje dominikánských konventů v Praze a Krakově
 • Jan HAVRDA, Anna ŽĎÁRSKÁ (Národní památkový ústav, ú.o.p. v Praze), Miroslav KOVÁŘ (Praha)
  Výsledky archeologického a stavebně historického výzkumu konventu sv. Klimenta na Starém Městě pražském
 • Anna BOJĘŚ-BIAŁASIK (Politechnika Krakowska), Marcin SZYMA (Uniwersytet Jagielloński)
  Stavební vývoj dominikánského konventu v Krakově ve středověku
IV. Stavební vývoj dominikánských konventů v českých zemích
 • Petr SOMMER (Centrum medievistických studií)
  Shrnutí výsledků výzkumu dominikánského konventu v Berouně
 • Miroslav KOVÁŘ (Praha)
  Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů v Čechách
 • David MERTA, Marek PEŠKA (Archaia Brno, o.p.s.), Nové poznatky ke stavebnímu vývoji středověkých dominikánských konventů na Moravě a ve Slezsku
17:40 Nešpory v kostele sv. Jiljí
18:30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

PÁTEK 30. ZÁŘÍ 2016

9–12 HOD.

14–17 HOD.

V. Kláštery dominikánek, dominikáni a hudba
 • Tomáš ČERNUŠÁK (Moravský zemský archiv v Brně, Historický ústav AV ČR)
  Dominikánky v českých zemích ve středověku
 • Klára MEZIHORÁKOVÁ (Ústav dějin umění AV ČR)
  Architektura středověkých klášterů dominikánek v českých zemích
 • Vojtěch SEMERÁD (Collegium Marianum)
  Graduál Mistra Václava
 • Błażej MATUSIAK OP (Klášter dominikánů Praha)
  Traktát O hudbě Jeronýma Moravského
VI. Klášter dominikánek U sv. Anny v Praze
 • Jan ROYT (Ústav pro dějiny umění FF UK)
  Gotické nástěnné malby v kostele sv. Anny na Starém Městě pražském
  (výklad bude probíhat přímo v kostele sv. Anny)
 • Prohlídka kláštera U sv. Anny
 • Nešpory v kostele sv. Anny
18:30 Mše sv. v kostele sv. Jiljí

MÍSTO KONÁNÍ


REFEKTÁŘ DOMINIKÁNSKÉHO KLÁŠTERA, ULICE JILSKÁ 7A, PRAHA 1

POD ZÁŠTITOU
Daniela HERMANA,
ministra kultury
Dominika kard. DUKY OP,
arcibiskupa pražského
Tomáše ZIMY,
rektora UK
Jiřího DRAHOŠE,
předsedy AV ČR
Jana WOLFA,
radního hl. m. Prahy
POŘÁDÁ

Česká dominikánská provincie

Centrum medievistických studií